SAKSLISTE:

1. Åpning
Godkjenning av innkalling og saksliste.
→ Forslag: Denne godkjennes.

 

2. Konstituering
Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å skrive under protokollen.
→ Forslag til dirigent: Gjøran Berg Onsøyen
→ Forslag til referent: Anne Gaustad
→ Forslag til medlemmer som skal underskrive protokollen:
Anders Estenstad
Torun Stenseth
→ Forslag til vedtak: Godkjenner alle forslag til konstituering.

 

3. Årsmelding 2019
Se eget vedlegg leik.no
→ Forslag til vedtak: Fremlagt årsmelding godkjennes.

 

4. Regnskap 2019
Se eget vedlegg leik.no
→ Forslag til vedtak: Fremlagt regnskap godkjennes.

 

5. Innkomne saker
Endring i lov for idrettslaget Leik: Frist for å avholde årsmøte.
→ Forslag til vedtak: Årsmøte til IL Leik skal avholdes innen utgangen av mars måned.

 

6. Fastsetting av medlemskontingent for 2020
Forslag: Medlemskontingenten fortsetter som før med 200 kr for enkeltmedlem og 400 kr for familie.

 

7. Fastsetting av medlemskontingent for 2021
Forslag: Medlemskontingenten fortsetter som før med 200 kr for enkeltmedlem og 400 kr for familie.

 

8. Budsjett 2020
Se eget vedlegg leik.no
→ Forslag til vedtak: Fremlagt budsjett godkjennes

 

9. Valg 2020
Se eget vedlegg
→ Forslag til vedtak: Valget godkjennes.